NatthewClub.Com : ชุมนุมองค์รักษ์ผู้พิทักษ์เจ้าชายนัททิว - กระดานข่าว - Natthew Club - Natthew Schdules - ตารางงานนัททิว วันที่ 31 พค-6 มิย 53

http://natthewclub.com/index.php?p=showtopic&toid=3170&pp=15&page=1&area=1&print_post=59858
29.05.2010 09:20

k_booby


User
Status:เหนือมนุษย์

โพสต์   5070
เป็นสมาชิกเมื่อ   25/08/2008, 00:42
Thank ka


__________________________________________________
และขอยืนยันด้วยคำๆ เดิมกับเธอด้วยเพลงๆ นี้
ฝากเสียงดนตรีนั้นคอยกอดเธอให้อบอุ่นใจอยู่ข้างๆ
ไม่ว่าทุกข์หรือสุข เธอจะยังมีฉัน
แม้วันที่หันไปแล้วเธอไม่พบใคร โปรดรู้ไว้มีฉันรักเธอ